פרק 4 סידור הנתונים

פרק זה יעסוק בסידור וניקיון הנתונים

4.1 טעינה ושמירת בסיסי נתונים

library(foreign)   # Read Data Stored by 'Minitab', 'S', 'SAS', 'SPSS', 'Stata' 5-12 etc.
library(readstata13) # Read Data Stored by stata13
library(haven)    # Read Data Stored by stata14+
library(data.table)  # Reads csv, tsv files
## data.table 1.14.2 using 4 threads (see ?getDTthreads). Latest news: r-datatable.com
library(readxl)    # Reads xls,xlsx files 
library(writexl)   # Writes xls,xlsx files
df<-airquality
write_xlsx(x = df, path ="./filename1.xlsx")    #export to xlsx
fwrite(x = df, file ="./filename1.csv")       #export to csv
save(df,file ="./filename1.Rda")
rm(df)
xlsxfile<-read_xlsx(path ="./filename1.xlsx",sheet = 1) #import the xlsx
csvfile<-fread(file ="./filename1.csv" )        #import the csv
load(file ="./filename1.Rda")              #import the Rda
rm(xlsxfile,csvfile)

4.1.1 יתרונות וחסרונות לכל שיטה

4.2 טבלאות נתונים

data.table היא הרחבה לאובייקט מסוג data.frame. מרבית הפעולות שנעשה על הדאטה ייראו כך DT[i, j, by] כאשר נבחר שורות i עמודות j לפי קבוצה by

4.2.1 יצירת טבלת נתונים

כדי להתחיל לעבוד עם טבלת נתונים יש להגדיר אותה ככזו תחילה. ניתן לעשות זאת ע”י יצירת טבלת נתונים כך-

data.table(x=rnorm(5,mean=0,sd=1), y=seq(1,5), z=sample(letters,5,replace = TRUE))
##       x y z
## 1: 0.5643942 1 e
## 2: 0.3013421 2 r
## 3: -0.9449019 3 a
## 4: 0.2653043 4 s
## 5: -2.1475213 5 u

ע”י המרת data frame לטבלת נתונים data table

class(df)
## [1] "data.frame"
dt<-as.data.table(df)
class(dt)
## [1] "data.table" "data.frame"

או ע”י קריאת קובץ csv עם פקודת fread .

4.2.2 פעולות על בסיס הנתונים

אנחנו מבצעים פעולות על אובייקטים מסוג data.table.
טבלת הנתונים מצמצמת את הדאטה על בסיס איזשהו תנאי עבור השורות, לאחר מכן מבצעת איזושהי פעולה מתמטית בעמודות, בתת הקבוצה שיוגדר ע”י by

נתחיל מלהסתכל על שלוש השורות הראשונות בדאטה

dt[1:3,]
##  Ozone Solar.R Wind Temp Month Day
## 1:  41   190 7.4  67   5  1
## 2:  36   118 8.0  72   5  2
## 3:  12   149 12.6  74   5  3

אם נרצה למצוא את הממוצע החודשי של עוצמת הרוח נשתמש בפקודה הבאה:

dt[,mean(Wind),by="Month"] 
##  Month    V1
## 1:   5 11.622581
## 2:   6 10.266667
## 3:   7 8.941935
## 4:   8 8.793548
## 5:   9 10.180000

למעשה יצרנו data.table חדש, שמכיל רשימה של החודשים עם ממוצע עוצמת הרוח, כל המשתנים האחרים לא יופיעו בטבלת הנתונים החדשה. כמו כן, לא הגדרנו את שם העמודה שתכיל את הממוצע ולכן היא תוגדר להיות V1.
בדוגמה הבאה ארצה להציג גם את הממוצע וגם את הערך המקסימלי של עוצמת הרוח לפי היום בשבוע, לצורך כך צריך למצוא את התאריך של כל תצפית, ואז באמצעות פקודת ה weekdays נתן לכל תאריך את היום בשבוע המאתים לו.

הוספת משתנה חדש לתאריך
# Making a valid date
dt$date<-as.Date(paste("1973",dt$Month,dt$Day,sep = "-"))
# Adding weekdays to each date
dt$weekday<-as.factor(weekdays(dt$date))
# rearranging the weekdays Sunday to Saturday
dt$weekday <-factor(dt$weekday, levels= c("Sunday", "Monday", 
 "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"))
# calculating the mean by week*month
newdt<-dt[,
   list(group_mean=mean(Solar.R,na.rm = TRUE),
   group_max=max(Solar.R,na.rm = TRUE)),
   by=c("weekday","Month")]
head(newdt[order(Month,weekday)],10) # order first by weekday then by months
##    weekday Month group_mean group_max
## 1:  Sunday   5  167.0000    290
## 2:  Monday   5  148.5000    299
## 3:  Tuesday   5  185.2000    320
## 4: Wednesday   5  143.8000    334
## 5: Thursday   5  204.2000    307
## 6:  Friday   5  152.3333    313
## 7: Saturday   5  281.3333    322
## 8:  Sunday   6  274.7500    323
## 9:  Monday   6  154.2500    259
## 10:  Tuesday   6  179.2500    250

4.2.3 צמצום בסיס הנתונים בהתבסס על תנאי

נסקור מספר דרכים למצצם את בסיס הנתונים, שיטת אלו יעבדו גם על צמצום ווקטורים

4.2.3.1 שימוש בתנאי מתמטי

highmonths<-dt[Month>7,]

4.2.3.2 שימוש בווקטור שמכיל מידע על מה לשמור נרצה לשמור

months.to.keep<-c(5,7,9)
evenmonths<-dt[Month %in% months.to.keep,]

4.2.3.3 לשמור רק שורות שמכילות איזשהו טקסט

בדוגמה הבאה אצור משתנה חדש בשם type ואכניס לכל טבלת הנתונים שלושה ערכים עבורו. בשלב הבא, אצור טבלת נתונים חדשה שמכילה רק שורות שבהם ה- type אינו מכיל את הביטוי B

dt$type<-rep(c("AB","B","A","C","b"),len=nrow(dt))
keep.r<-!grepl("^B", dt$type) 
No.letter.B<-dt[keep.r,]
head(No.letter.B)
##  Ozone Solar.R Wind Temp Month Day    date weekday type
## 1:  41   190 7.4  67   5  1 1973-05-01 Tuesday  AB
## 2:  12   149 12.6  74   5  3 1973-05-03 Thursday  A
## 3:  18   313 11.5  62   5  4 1973-05-04  Friday  C
## 4:  NA   NA 14.3  56   5  5 1973-05-05 Saturday  b
## 5:  28   NA 14.9  66   5  6 1973-05-06  Sunday  AB
## 6:  19   99 13.8  59   5  8 1973-05-08 Tuesday  A

4.2.4 אופרטורים מיוחדים לטבלאות נתונים

 • האופרטור N. סופר את מספר התצפיות.
 • =: נועד על מנת ליצור משתנה חדש לפי התנאים על השורות כל שורה שאינה מקיימת את התנאי תקבל NA
 • SD. דרך נוחה לבצע פעולות על העמודות (משתנים),אם נרצה לבחור רק בחלקם נגדיר זאת ע”י SDcols.
dt<-dt[,-c("weekday","type"),]
head(dt)
##  Ozone Solar.R Wind Temp Month Day    date
## 1:  41   190 7.4  67   5  1 1973-05-01
## 2:  36   118 8.0  72   5  2 1973-05-02
## 3:  12   149 12.6  74   5  3 1973-05-03
## 4:  18   313 11.5  62   5  4 1973-05-04
## 5:  NA   NA 14.3  56   5  5 1973-05-05
## 6:  28   NA 14.9  66   5  6 1973-05-06
dt[, .N, by=Month] # Count obs per Month
##  Month N
## 1:   5 31
## 2:   6 30
## 3:   7 31
## 4:   8 31
## 5:   9 30

נבדוק באילו ימים הייתה רוח גבוה מעוצמת הרוח החציונית

dt[Wind>median(Wind),highwind := TRUE]
dt
##   Ozone Solar.R Wind Temp Month Day    date highwind
##  1:  41   190 7.4  67   5  1 1973-05-01    NA
##  2:  36   118 8.0  72   5  2 1973-05-02    NA
##  3:  12   149 12.6  74   5  3 1973-05-03   TRUE
##  4:  18   313 11.5  62   5  4 1973-05-04   TRUE
##  5:  NA   NA 14.3  56   5  5 1973-05-05   TRUE
## ---                           
## 149:  30   193 6.9  70   9 26 1973-09-26    NA
## 150:  NA   145 13.2  77   9 27 1973-09-27   TRUE
## 151:  14   191 14.3  75   9 28 1973-09-28   TRUE
## 152:  18   131 8.0  76   9 29 1973-09-29    NA
## 153:  20   223 11.5  68   9 30 1973-09-30   TRUE

נחשב ממוצע לכל עמודה

dt[ , lapply(.SD, mean), by = Month]
##  Month Ozone Solar.R   Wind   Temp Day    date highwind
## 1:   5  NA    NA 11.622581 65.54839 16.0 1973-05-16    NA
## 2:   6  NA 190.1667 10.266667 79.10000 15.5 1973-06-15    NA
## 3:   7  NA 216.4839 8.941935 83.90323 16.0 1973-07-16    NA
## 4:   8  NA    NA 8.793548 83.96774 16.0 1973-08-16    NA
## 5:   9  NA 167.4333 10.180000 76.90000 15.5 1973-09-15    NA

נשים לב שקיבלנו NA, זה קורה משום R מחשב ממוצע לסדרת ערכים שמורכבת גם מתצפיות חסרות.

בשלב הבא אבצע את הממוצע רק על חלק מהעמודות ואציין במפורש שחישוב הממוצע יתעלם מNA

include<-c("Ozone","Solar.R","Wind","Temp")
dt[order(Month), lapply(.SD, mean,na.rm=TRUE), by = Month, .SDcols = include]
##  Month  Ozone Solar.R   Wind   Temp
## 1:   5 23.61538 181.2963 11.622581 65.54839
## 2:   6 29.44444 190.1667 10.266667 79.10000
## 3:   7 59.11538 216.4839 8.941935 83.90323
## 4:   8 59.96154 171.8571 8.793548 83.96774
## 5:   9 31.44828 167.4333 10.180000 76.90000

4.2.4.1 זהירות עם הוספת עמודות חדשות

מילה של זהירות לגבי יצירת משתנים חדשים. אם אנחנו יוצרים טבלת נתונים על ידי dt.new<-dt.old ואז בטבלה החדשה יוצרים משתנה חדש ע”י שימוש באופרטור =: העמודה החדשה תתווסף לשתי טבלאות הנתונים. הסיבה היא שטבלאות הנתונים לא באמת מכפילות את עצמן על מנת לחסוך בזכרון. אם ערכנו אי-אלו שינויים כך שהן לא זהות הוספת המשתנה תופיע רק בטבלה שסימנו.

DT <- data.table(x=rnorm(10,mean=0,sd=1), y=seq(1,10), z=sample(letters,10,replace = TRUE))
dt<-DT

dt[x<3,k:=TRUE]

head(dt)
##       x y z  k
## 1: 0.72475923 1 h TRUE
## 2: -0.01507926 2 c TRUE
## 3: 3.61655899 3 r  NA
## 4: 0.85979235 4 t TRUE
## 5: -0.24817513 5 n TRUE
## 6: 0.61014299 6 v TRUE
head(DT)
##       x y z  k
## 1: 0.72475923 1 h TRUE
## 2: -0.01507926 2 c TRUE
## 3: 3.61655899 3 r  NA
## 4: 0.85979235 4 t TRUE
## 5: -0.24817513 5 n TRUE
## 6: 0.61014299 6 v TRUE

הפתרון לזה הוא יצירת עותק של טבלת הנתונים בצורה מפורשת ע”י שימוש בפקודת ()copy

DT <- data.table(x=rnorm(10,mean=0,sd=1), y=seq(1,10), z=sample(letters,10,replace = TRUE))
dt<-copy(DT)

dt[x<3,k:=TRUE]

head(dt)
##       x y z  k
## 1: 0.51156666 1 l TRUE
## 2: -0.06283975 2 f TRUE
## 3: -0.84018971 3 g TRUE
## 4: -1.14976740 4 a TRUE
## 5: 1.16263251 5 h TRUE
## 6: 0.04766677 6 e TRUE
head(DT)
##       x y z
## 1: 0.51156666 1 l
## 2: -0.06283975 2 f
## 3: -0.84018971 3 g
## 4: -1.14976740 4 a
## 5: 1.16263251 5 h
## 6: 0.04766677 6 e

4.2.5 להפוך דאטה רוחבי לאורכי

אני משתמש בפקודת melt של חבילת data.table שמהווה הרחבה לפקודה מחבילת reshape2 ההצעה שמופיעה בקובץ העזרה של melt.data.table? היא לא לטעון את חבילת reshape2 אבל אם מאיזושהי סיבה טוענים את reshape2 אז לטעון אותה לפני טעינת data.table.

מקור: rdatatable cheatsheet

תרשים 4.1: מקור: rdatatable cheatsheet

dt<-data.table(name=c("Donald","Barack","George"),
    age=rnorm(3,70),
    hight=rnorm(3,190),
    wight=runif(3,80,90),
    z=seq(1:3))
dt
##   name   age  hight  wight z
## 1: Donald 69.52247 191.3344 87.15670 1
## 2: Barack 69.18604 189.7778 85.54083 2
## 3: George 69.35258 189.9679 89.90060 3
melt.dt<-melt(data =dt,id.vars = c("name"),measure.vars = c("age","hight","wight"))
melt.dt
##   name variable   value
## 1: Donald   age 69.52247
## 2: Barack   age 69.18604
## 3: George   age 69.35258
## 4: Donald  hight 191.33445
## 5: Barack  hight 189.77779
## 6: George  hight 189.96792
## 7: Donald  wight 87.15670
## 8: Barack  wight 85.54083
## 9: George  wight 89.90060

שורה בדאטה כוללת 4 מאפיינים לכל אדם, גיל משקל גובה ומשתנה נוסף Z לאחר שנשנה את הדאטה נביא אותו למצב שבשורה יש רק מאפיין אחד לכל אדם כך ששורה אחת בדאטה הפכה לשלוש, וכל שם יופיע בשלוש שורות.

יש לשים לב שמשתנים שלא נכנסו תחת אף אחת מהקטגוריות לא יהיו בדאטה החדש.

 • כל המשתנים שנכניס ל measure.vars יהפכו להיות חלק מעמודה אחת
 • id.vars מציין את המשתנה המזהה , במקרה שלנו השם.

נשתמש בפקודה זו לא אחת לפני שנרצה לבצע גרפים ע”י ggplot

4.2.6 להפוך דאטה אורכי לרוחבי

זוהי למעשה פעולה הפוכה לפעולה הקודמת. גם את פעולה זו אבצע באמצעות פקודת dcast מחבילת data.table

מקור: rdatatable cheatsheet

תרשים 4.2: מקור: rdatatable cheatsheet

ארצה להגיע חזרה לדאטה ממנו התחלתי

dcast(data =melt.dt, name~variable,value.var = "value")
##   name   age  hight  wight
## 1: Barack 69.18604 189.7778 85.54083
## 2: Donald 69.52247 191.3344 87.15670
## 3: George 69.35258 189.9679 89.90060

ניתן להגדיר את המזהה של השורה ע”י שני משתנים, מבצעים זאת באמצעות סימן חיבור באגף שמאל של המשוואה.

4.2.7 מיזוג

בדאטה טייבל ובSQL נקרא גם join מיזוג בין שני מסדי נתונים תוך שימוש בעמודה אחת או מספר עמודות שלפיהן מתאימים בין השורות בכל מסד נתונים. נשים לב שמסדי הנתונים יכולים להיות שונים באורכם, במספר העמודות שלהם או בסדר בו הנתונים ומופיעים ובלבד שיש עמודה/עמודות זהות שלפיהן ניתן ל”צמד” בין מסדי הנתונים.

Inner Join

תרשים 4.3: Inner Join

ניצור שני בסיסי נתונים שנרצה לשלב ביניהם

pop.dt<-data.table(Country=rep(c("Israel","UK","USA"),4),
          Year=rep(c(2015:2018),each=3), 
          population=round(rnorm(12,1000,50)))
gdp.dt<-data.table(Country=rep(c("Israel","UK","USA"),4),
          Year=rep(c(2015:2018),each=3), 
          gdp=round(rnorm(12,30000,50)))

#Remove some of the rows
set.seed(1)
pop.dt<-pop.dt[sample(1:12,9,replace = FALSE),]
gdp.dt<-gdp.dt[sample(1:12,9,replace = FALSE),]

pop.dt
##  Country Year population
## 1:   USA 2017    912
## 2: Israel 2016    982
## 3: Israel 2017    984
## 4: Israel 2015    986
## 5:   UK 2015    927
## 6:   UK 2016    1063
## 7:   USA 2015    1088
## 8:   UK 2017    968
## 9:   USA 2016    911
gdp.dt
##  Country Year  gdp
## 1:   USA 2015 29908
## 2: Israel 2015 30061
## 3:   UK 2016 29992
## 4: Israel 2018 29946
## 5:   UK 2015 29984
## 6:   USA 2016 29957
## 7: Israel 2017 29970
## 8:   UK 2017 30083
## 9:   USA 2018 29969

נרצה לחשב תלג לאדם gdp_per_capita בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים דאטה שיש בו גם את התל”ג וגם את השנה. נמזג בין מסדי הנתונים על סמך האינטרקציה של שנה*מדינה

merged.dt<-merge(x = pop.dt,y = gdp.dt,by =c("Year","Country") , all = FALSE)
merged.dt
##  Year Country population  gdp
## 1: 2015 Israel    986 30061
## 2: 2015   UK    927 29984
## 3: 2015   USA    1088 29908
## 4: 2016   UK    1063 29992
## 5: 2016   USA    911 29957
## 6: 2017 Israel    984 29970
## 7: 2017   UK    968 30083

כעת נוכל ליצור משתנה חדש באמצעות

merged.dt$gdp_pc<merged.dt$gdp/merged.dt$population
## logical(0)

נשים לב שהדאטה כאן מכיל רק שורות שנמצאו בשני מסדי הנתונים, פעולה זו נקראת גםinner join

לחילופין, ניתן לבצע left/right outer join שבה אנחנו שומרים גם תצפיות שלא מצאו התאמה בדאטה השני.

דוגמה לleft outer join

merged.dt<-merge(x = pop.dt,y = gdp.dt,by =c("Year","Country") , all.x = TRUE, all.y = FALSE)
merged.dt
##  Year Country population  gdp
## 1: 2015 Israel    986 30061
## 2: 2015   UK    927 29984
## 3: 2015   USA    1088 29908
## 4: 2016 Israel    982  NA
## 5: 2016   UK    1063 29992
## 6: 2016   USA    911 29957
## 7: 2017 Israel    984 29970
## 8: 2017   UK    968 30083
## 9: 2017   USA    912  NA

אנחנו לוקחים את הדאטה השמאלי “ומצמידים” לו תצפיות מתאימות מהדאטה הימני כאשר הן קיימות.

אפשרת להסתכל על זה גם דרך דיאגרמות וון:

Join types

תרשים 4.4: Join types

4.3 להוסיף

data.table- setky
rbind