פרק 6 אקונומטריקה

בשביל זה אנחנו בעצם פה, לא?

נטען את החבילות הרלוונטיות

library(readstata13)  # Read Data Stored by stata13
library(stargazer)   # generate tables and regressions' output
library(sandwich)    # SE Clustering-robust adjustment
library(multcomp)    # Statistical tests
library(lmtest)     # Statistical tests

library(fixest)

library(data.table)
library(ggplot2)

6.1 אמידת רגרסיה

אמידת רגרסייה בשיטת הריבועים הפחותים מבוצעת ע”י שימוש בנוסחת lm.

 • הפקודה מחזירה את האומדים למשתנים שהוכנסו לרגרסייה. על מנת לקבל מידע מפורט יותר, הכולל ס”ת, רמות מובהקות, \(R^2\) וכו’ יש להשתמש בפקודה summary על האובייקט.
 • ניתן לציין לפקודה שרוצים לאמוד את y באמצעות כל יתר המשתנים כך-.~y.
 • אם מעוניינים להשתמש במודל ללא חותך יש להוסיף למשוואת האמידה את הביטוי 1- .
data(iris)

lm(Sepal.Length~Petal.Width+Sepal.Width,data=iris ) #רגרסיה עם חותך
## 
## Call:
## lm(formula = Sepal.Length ~ Petal.Width + Sepal.Width, data = iris)
## 
## Coefficients:
## (Intercept) Petal.Width Sepal.Width 
##   3.4573    0.9721    0.3991
lma<-lm(Sepal.Length~-1+Petal.Width+Sepal.Width,data=iris ) #רגרסיה עם חותך ששמרנו בתור אובייקט בשם lma

summary(lma)
## 
## Call:
## lm(formula = Sepal.Length ~ -1 + Petal.Width + Sepal.Width, data = iris)
## 
## Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max 
## -1.51065 -0.37958 0.01856 0.49083 1.65493 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## Petal.Width 1.28202  0.05981  21.43  <2e-16 ***
## Sepal.Width 1.39229  0.02750  50.63  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.6116 on 148 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.9894, Adjusted R-squared: 0.9893 
## F-statistic: 6910 on 2 and 148 DF, p-value: < 2.2e-16

6.1.1 ייצוא טבלאות

 • דרך נוחה להציג מספר ספציפיקציות היא דרך חבילות stargazer ,modelsummary. חבילות אלה מאפשרות לייצא את טבלאות האמידה לקבצים בפורמטים שונים ובניהם, latex,html,doc.

 • כיום, אני משתמש באופן כמעט בלעדי בחבילת fixest כיוון שבאמצעותה אני יכול לבצע אמידות מסוג 2SLS, קלאסטרינג לסטיות התקן, ייצוא של טבלאות ללאטך, וגם כי היא מאד (מאד) מהירה (בדומה לפקודת reghdfe)

 • כעת נייצא את טבלאת האמידה באמצעות stargazer ובהמשך נעשה זאת באמצעות etable ששייכת לחבילת fixest

lma<-lm(Sepal.Length~-1+Petal.Width+Sepal.Width,data=iris ) # Same as earlier
lmb<-lm(Sepal.Length~Petal.Width+Sepal.Width,data=iris ) # Same as earlier

stargazer(lma,lmb,
     type ='html',digits = 3,no.space=TRUE)
Dependent variable:
Sepal.Length
(1) (2)
Petal.Width 1.282*** 0.972***
(0.060) (0.052)
Sepal.Width 1.392*** 0.399***
(0.027) (0.091)
Constant 3.457***
(0.309)
Observations 150 150
R2 0.989 0.707
Adjusted R2 0.989 0.703
Residual Std. Error 0.612 (df = 148) 0.451 (df = 147)
F Statistic 6,909.605*** (df = 2; 148) 177.556*** (df = 2; 147)
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

6.1.2 שימוש בקטגוריות

אם רוצים להריץ רגרסיה שמתייחסת לערכים במשתנה מסויים כקטגוריאלים, ולהפוך כל ערך כזה למשתנה דמי, ניתן להשתמש להגדיר את המשתנה כ factor בדאטה עצמו, או להוסיף למשוואת הרגרסייה את המשתנה בתור פאקטור ע”י factor(variable)

אם רוצים לשנות את הערך שנמצא בבסיס ניתן לעשות זאת ע”י הפקודה relevel בסינטקס הבא:

relevel(df$var, var = “base”)

דוגמה בצ’אנק הבא

6.1.3 אינטרקציה

כאשר אומדים רגרסיה עם משתנה אינטרקציה, ניתן לחשוב על שני מקרי אפשרים, אם אנחנו רוצים לאמוד גם את המשתנים בנפרד ללא האינטרקציה, או אם אנחנו רוצים לאמוד את האינטרקציה בנפרד ללא המשתנים ממנה היא מורכבת. כדי לאמוד את האינטרקציה לבדה (ללא המשתנים מהם היא מורכבת) נשתמש בסימן :,פעולה זו שקולה ל # בסטטה. כאשר נרצה לאמוד גם את המשתנים המרכיבים את האינטרקציה נשתמש ב * השקול ל ## בסטטה.

data(iris)
iris$Species<-as.factor(iris$Species)
iris$Species<-relevel(iris$Species,"virginica")

lma<-lm(Sepal.Length~Petal.Width+Sepal.Width:Species,data=iris )
lmb<-lm(Sepal.Length~Petal.Width+Sepal.Width*Species,data=iris )

stargazer(lma,lmb,
     type ='html',digits = 3,no.space=TRUE)
Dependent variable:
Sepal.Length
(1) (2)
Petal.Width 0.390* 0.351
(0.210) (0.213)
Sepal.Width:Speciesvirginica 0.855***
(0.165)
Sepal.Width 0.741***
(0.217)
Speciessetosa -1.043
(0.823)
Speciesversicolor -0.192
(0.809)
Sepal.Width:Speciessetosa 0.487*** -0.073
(0.096) (0.268)
Sepal.Width:Speciesversicolor 0.782*** -0.023
(0.143) (0.278)
Constant 3.249*** 3.674***
(0.332) (0.596)
Observations 150 150
R2 0.729 0.733
Adjusted R2 0.722 0.721
Residual Std. Error 0.437 (df = 145) 0.437 (df = 143)
F Statistic 97.539*** (df = 4; 145) 65.274*** (df = 6; 143)
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

ניתן להשתמש בסוגריים כדי לבדל

x1<-rnorm(100)
x2<-runif(100)
x3<-sample(c(0,1),size = 100,replace = TRUE)
epsilon<-rnorm(100)
y<-(x1+x2+x1*x2)+(x1*x3+x2*x3+x1*x2*x3)+epsilon
# equ to y<-(x1+x2+x1*x2)*(1+X3)+epsilon

lm(y~(x1+x2+x1:x2)+(x1:x3+x2:x3+x1:x2:x3)) #שווה לאפס X3 במצב הבסיס 
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ (x1 + x2 + x1:x2) + (x1:x3 + x2:x3 + x1:x2:x3))
## 
## Coefficients:
## (Intercept)      x1      x2    x1:x2    x1:x3 
##  0.007668   0.542778   0.578435   2.011426   1.763858 
##    x2:x3   x1:x2:x3 
##  1.354774  -0.699032
lm(y~(x1*x2):factor(x3))          #Xעם ובלי משתנה 3
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ (x1 * x2):factor(x3))
## 
## Coefficients:
##    (Intercept)   x1:factor(x3)0   x1:factor(x3)1 
##     0.007668      0.542778      2.306635 
##  x2:factor(x3)0   x2:factor(x3)1 x1:x2:factor(x3)0 
##     0.578435      1.933208      2.011426 
## x1:x2:factor(x3)1 
##     1.312393
lm(y~(x1+x2+factor(x3))^2)         #לבד ואת כל האינטרקציות בזוגות של המשתנים
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ (x1 + x2 + factor(x3))^2)
## 
## Coefficients:
##  (Intercept)       x1       x2   factor(x3)1 
##     0.1854     0.7436     0.3382     -0.2812 
##     x1:x2 x1:factor(x3)1 x2:factor(x3)1 
##     1.6843     1.3966     1.7183

6.1.4 רגרסיות באמצעות FIXEST

המבנה של הנוסחה מעט שונה בחבילה הזו, והוא מהצורה הבאה y~x|FE|IV

היתרון הוא שכאשר יש מספר רב של אפקטים קבועים (FE) החבילה הזו עובדת בצורה מהירה יותר משמעותית מחבילת lm שלעיתים אפילו לא תצליח לרוץ בגלל מגבלת זיכרון.

כעת נשחזר את התוצאות שהוצגו לעיל באמצעות פקודת feols מחבילת fixest

fixest1<-feols(Sepal.Length~Petal.Width+Sepal.Width+Species,se="standard",data=iris )
fixest2<-feols(Sepal.Length~Petal.Width+Sepal.Width|Species,se="standard",data=iris )

etable(fixest1,fixest2,
    #file = "fixest.tex",replace=TRUE # Uncomment if you wish to save the latex table 
    title = "This is a test",
    label="reg_results",
    tex = TRUE,
    style.tex = style.tex("aer",tabular="*"))

6.1.5 אינטרקציות ב-Fixest

כפי שראינו הנוסחה שמכניסים לאמידה היא מהצורה הבאה y~x|FE

אם אנחנו רוצים להכניס אינטרקציות בחלק של המשתנים המסבירים x אנחנו יכולים להשתמש בסימונים הרגילים שראינו ב- 6.1.3

אם אנחנו רוצים להכניס אינטרקציות על ה fixed effects נשתמש באופרטור ^

החבילה מאפשרת לבצע leads-and-lags בצורה נוחה ופשוטה ע”י שימוש בפקודת אינטרקציה ייעודית, הפקודה היא מהצורה:

i(factor_var = time,var = treat,ref = -1)

6.2 תיקוני רובסט/קלאסטרינג

בעבר ביצעתי את התיקונים בצורה ידנית על ידי שינוי של מטריצת השונויות בעזרת החבילות sandwich ו- lmtest. לאחרונה גיליתי את שתי החבילות המעולות lfe ו- fixest שדומות לפקודת reghdfe של סטטה, ובנוסף, מבצעות את תיקוני ס”ת בצורה אוטומטית.

תיקוני סטיות תקן וקלאסטרינק הן עניין טריקי, כדאי מאד להציץ בקישורים הבאים ולהעמיק בנושא

קישור קישור

בחלק הקרוב אראה כיצד חבילת fixest מייצרת סטיות תקן זהות לאלו המתקבלות בסטטה (בפקודות reg ו- reghdfe )

חבילת fixest מבצעת קלאסטר בצורה דיפולטיבית על המשתנה הראשון שמופיע בחלק של ה FE במשוואה.

כמובן שניתן לשנות את ההתנהגות הזו עי שימוש בארגומנט vcov או cluster

download.file(url= "http://www.stata-press.com/data/r14/nlswork.dta",destfile="nlswork.dta",mode = "wb")
nlswork<-read.dta13("nlswork.dta")

fixest1<-feols(hours~race+c_city+factor(year), data= nlswork) # Unabsorbed
fixest2<-feols(hours~race+c_city |year, data= nlswork)    # Absorbed

pvals<-c(pvalue(fixest1)["c_city"],pvalue(fixest1,vcov ="white" )["c_city"],pvalue(fixest1,vcov =~year )["c_city"], pvalue(fixest2,vcov =~year )["c_city"]) # Etable doesn't plot p-vales so I compute it manually and add it to the regression table

etable(fixest1,fixest1,fixest1,fixest2,digits = 5,
    keep = "c_city",
    extralines = pvals,
    vcov = c("standard","white",~year,~year))
##              fixest1      fixest1
## Dependent Var.:       hours       hours
##                           
## c_city     0.27250* (0.12729) 0.27250* (0.12645)
##              0.03231      0.03118
## Fixed-Effects: ------------------ ------------------
## year              No         No
## _______________ __________________ __________________
## S.E. type           IID Heteroskedas.-rob.
## Observations        28,460       28,460
## R2             0.00764      0.00764
## Within R2            --         --
##              fixest1      fixest2
## Dependent Var.:       hours       hours
##                           
## c_city     0.27250. (0.13412) 0.27250. (0.13408)
##              0.06160      0.06155
## Fixed-Effects: ------------------ ------------------
## year              No        Yes
## _______________ __________________ __________________
## S.E. type         by: year      by: year
## Observations        28,460       28,460
## R2             0.00764      0.00764
## Within R2            --      0.00467

כך הקוד נראה בסטטה

use "http://www.stata-press.com/data/r14/nlswork.dta", clear
reg hour i.race c_city i.year 
estimates store m1, title(iid)
reg hour i.race c_city i.year , robust
estimates store m2, title(robust)
reg hour i.race c_city i.year, vce(cluster year)
estimates store m3, title(cl year)
reghdfe hour i.race c_city i.year, noabsorb vce(cluster year)
estimates store m4, title(reghdfe cl year)
reghdfe hour i.race c_city, absorb(year) vce(cluster year)
estimates store m5, title(reghdfe absorb cl year)

estout m1 m2 m3 m4 m5, cells(b(star fmt(5)) se(par fmt(5)) p(par fmt(5))) keep(c_city)

6.3 בדיקת השערות

6.3.1 המקבילה ל test

6.3.2 המקבילה ל lincom

#library(readstata13)  # Already loaded
#library(multcomp)    # Already loaded

download.file(url="http://www.stata-press.com/data/r13/regress.dta",destfile="stataregress.dta",mode = "wb")
stataregress<-read.dta13("stataregress.dta")


# Manually
feols.lm = feols(y ~ x1 +x2+x3 , data= stataregress)

test_coefs_cov<-feols.lm$cov.iid["x1","x2"]
newvar_mean<-coeftable(feols.lm)["x1","Estimate"]-coeftable(feols.lm)["x2","Estimate"]
newvar_var<-(coeftable(feols.lm)["x1","Std. Error"])^2+(coeftable(feols.lm)["x2","Std. Error"])^2-2*test_coefs_cov

hypothesis_z_score<-newvar_mean/sqrt(newvar_var)

df<- feols.lm$nobs-nrow(coeftable(feols.lm))

pval<-min( pt(hypothesis_z_score,lower.tail = FALSE,df =df),
      pt(hypothesis_z_score,lower.tail = TRUE,df =df))*2
c("mean"=newvar_mean,"std"=sqrt(newvar_var),"df"=df,"zscore"=hypothesis_z_score,"pvalue"=pval)
##    mean     std     df   zscore   pvalue 
## -0.7645682  0.9950282 144.0000000 -0.7683884  0.4435147

זה תואם למה שמתקבל שמתקבל מקוד הסטטה הבא, ראו עמ’ 3 בקישור

use http://www.stata-press.com/data/r13/regress
regress y x1 x2 x3
lincom x2 - x1

בצורה דומה ניתן לבצע בדיקת השערות לרגרסיות שבהן תיקננו את סטיות התקן.

כדי לפשט מעט את התהליך כתבתי פקודה פשוטה לה קראתי (בשם המקורי) lincom ובצ’אנק הבא אני משתמש בא לביצוע בדיקת ההשערות. הפקודה מבצעת בדיקת השערות לקומבינציה של שני משתנים בלבד

הפקודה מנצלת את העובדה שכל קומבינציה לינארית של משתנים המתפלגים נורמלית מתפלגת נורמלית אף היא. ברוח הזו, היא מגדירה משתנה חדש: \[M=aX-bY-c\] \[E[M]=E[aX-bY-c]=a\times E[X] \pm b \times E[y] -c \] \[V[M]=V[aX-bY-c]=a^2\times V[X]+b \times V[y] \pm 2 ab \times COV(X,Y) \]

השערת האפס של הפקודה תמיד מהצורה הבאה \[aX-bY-c=0\] בדוגמה הבאה אני בודק את ההשערה הזו: \[H_0: 4 \times \text{c_city} - \text{south} = 0 \] \[H_1: 4 \times \text{c_city} - \text{south} \neq 0 \]

download.file(url= "http://www.stata-press.com/data/r14/nlswork.dta",destfile="nlswork.dta",mode = "wb")
nlswork<-read.dta13("nlswork.dta")
feols1<-feols(hours~race+c_city+south|year,vcov = ~year,data=nlswork)

lincom<-function(a,X,b,Y,c=0,regmodel,cluster){
  # 2Z-3K-4=0  a=2 x=Z, b=-3,y=k,c=-4
  test_coefs_cov<-vcov_cluster(regmodel,cluster =cluster)[X,Y]
  newvar_mean<-a*coeftable(regmodel)[X,"Estimate"]+b*coeftable(regmodel)[Y,"Estimate"]+c
  newvar_var<-(a^2)*(coeftable(regmodel)[X,"Std. Error"])^2+(b^2)*(coeftable(regmodel)[Y,"Std. Error"])^2+2*(a*b)*test_coefs_cov
  hypothesis_z_score<-newvar_mean/sqrt(newvar_var)
  
  df=fitstat(regmodel, "g", cluster = cluster,simplify = TRUE)-1
  
  pval=min(pt(hypothesis_z_score,lower.tail = FALSE,df = df),
       pt(hypothesis_z_score,lower.tail = TRUE,df = df))*2
  
  c("mean"=newvar_mean,"std"=sqrt(newvar_var),"df"=df,"zscore"=hypothesis_z_score,"pvalue"=pval)
  
}
  
lincom(a = 4,X = "c_city",b = -1,Y="south",regmodel = feols1,cluster="year")
##    mean     std     df   zscore   pvalue 
## 0.08213246 0.51524838 14.00000000 0.15940363 0.87562771
use https://www.stata-press.com/data/r17/nlswork ,clear
reghdfe hour i.race c_city south, absorb(year) vce(cluster year)
lincom 4*c_city-south

6.4 הפרש ההפרשים Diff-in-Diff

אני מוריד בסיס נתונים, בו התצפיות מחולקות לפי תקופות 1-5 ולקבוצת טיפול וביקורת

לטובת ההדגמה, אני מגדיר את תקופת הלפני בתור 1-2, ותקופת האחרי 3-5

#library(data.table) #Already loaded
#library(ggplot2)   #Already loaded
#library(readstata13) #Already loaded

download.file(url="http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/d/didq_examples.dta",destfile="panel.dta",mode = "wb")
dt<-read.dta13("panel.dta")
dt<-as.data.table(dt)
colnames(dt)[colnames(dt)=="D"] <- "treat"

dt$after<-ifelse(dt$t>3,1,0)
dt$treat<-as.numeric(dt$treat)

coef(lm(output~treat*after,data=dt)) # Equivalent to: lm(output~treat+after+treat:after,data=dt) 
## (Intercept)    treat    after treat:after 
##  2.6057336  1.1019248  2.8690645  0.8844608

האומד שמעניין אותנו שתופס את האפקט של הטיפול הוא treat:after אומד ה after תופס את השינוי הראשון- בכמה השתנה ה output לאחר השינוי שהחל בתשופה שלוש. אומד ה treat תופס את השינוי בין הקבוצות- בכמה שונה קבוצת הטיפול מקבוצת הביקורת האומד למשתנה treat:after תופס את הפרש ההפרשים ומציג עד כמה השתנתה לאורך הזמן קבוצת הטיפול יותר מאשר השתנתה לאורך הזמן קבוצת הביקורת. זהו האפקט הסיבתי שאנחנו מחפשים.

בד”כ יהיו לנו משתנים נוספים שנרצה להחזיק קבוע. למשל, עונתיות (המשתנה (t ומשתנה דמי שנוסיף לאדם

# Assign observation to different groups (say, people)
ncontrol<-nrow(dt[treat==0])
ntreat<-nrow(dt[treat==1])

dt[treat==0,id:=rep(letters[1:5],len = ncontrol)]
dt[treat==1,id:=rep(letters[6:10],len = ntreat)]
dt$id<-as.factor(dt$id)
dt$t<-as.factor(dt$t)

coef(feols(output~treat:after+id+t,data=dt)) 
## (Intercept)     idb     idc     idd     ide 
## 0.86668042 -0.03609321 0.02170736 0.06750758 0.11637530 
##     idf     idg     idh     idi     idj 
## 1.02558583 1.07559250 1.12393035 1.17046242 1.14992375 
##     t2     t3     t4     t5 treat:after 
## 2.09690511 3.05810968 4.08767910 5.05730228 0.91511296
coef(feols(output~treat:after|id+t,data=dt)) # Absorb
## treat:after 
##  0.915113

האמידה נהיית יותר מורכבת ולוקחת יותר זמן ככל שיש לנו יותר משתנים מסבירים. חבילת fixest מאפשרת לנו לשלוט באפקטים הקבועים בצורה נוחה יותר חישובית, (בדומה לפקודת areg) בסטטה. נראה שהאומד למשתנה שמעניין אותנו זהה בשני האופנים

6.4.1 גרף ובדיקה פורמלית של האפקט

הנחת הזיהוי אומרת שהאומדים של הטיפול בתקופות הזמן שקדמו להתערבות צריכות להיות שוות לאפס (כלומר לא צריך להיות הבדל סטטיסטי בטרנד בין קבוצת הטיפול לביקורת בתקופת הלפני)

נבדוק הנחה זו בצורה גרפית ובצורה פורמאלית

6.4.1.1 ללא תיקון סטיות התקן

dt$t1<-as.numeric(as.character(dt$t)) # Fixest expects the time variable to be either numeric or date, but not factorial...

lnl<-feols(output~i(t1,treat,3)|id+t1,vcov="iid",data=dt)

הגרף שמציג את האפקט לפי זמן נקרא leads-and-lags

coefplot(lnl)

ניתן לראות שכל אחד מהאומדים בתקופת הלפני אינו שונה מאפס בצורה מובהקת.

המבחן הפורמלי יבחן ביחד את ההשערה שכל האומדים בתקופת הלפני שווים לאפס, כלומר

\[H_0=\beta_{1}=\beta_{2}=0\] \[H_1= else\]

wald(lnl,c("t1::1","t1::2")) # Equivalent to: wald(lnl,"t1::[12]:") 
## Wald test, H0: joint nullity of t1::1:treat and t1::2:treat
## stat = 0.673132, p-value = 0.510296, on 2 and 1,232 DoF, VCOV: IID.

אנחנו רואים שה p-value עומד על 0.51 כלומר נדחה את ההנחה שכל האומדים שווים לאפס בכל \(\alpha\) הגדול מ0.51. לא נדחה את הנחת האפס עבור ר”מ של 5%.

6.4.1.2 לאחר תיקון סטיות התקן

כעת נחזור על מבחן ה- parallel trend אבל ניקח בחשבון שהטעויות אינן בלתי תלויות זו בזו.

בפרט, נבדוק את ההשערה תחת ההנחה שהטעויות מתואמות בתוך הנבדקים.

ניתן להריץ מחדש, כאשר אנחנו משנים את פרמטר vcov בפונקצית האמידה, או להוסיף אותו בפונק’ הבאות

lnl.cl<-feols(output~i(t1,treat,3)|id+t1,vcov=~id,data=dt)
coefplot(lnl.cl)

wald(lnl.cl,c("t1::1","t1::2")) # Equivalent to: wald(lnl,"t1::[12]:") 
## Wald test, H0: joint nullity of t1::1:treat and t1::2:treat
## stat = 33.8, p-value = 5.035e-15, on 2 and 1,232 DoF, VCOV: Clustered (id).
coefplot(lnl,vcov=~id)

wald(lnl,vcov=~id,c("t1::1","t1::2")) # Equivalent to: wald(lnl,"t1::[12]:") 
## Wald test, H0: joint nullity of t1::1:treat and t1::2:treat
## stat = 33.8, p-value = 5.035e-15, on 2 and 1,232 DoF, VCOV: Clustered (id).

6.5 להוסיף

6.5.1 רגרסיה לוגיסטית ופרוביט

6.5.2 רגרסייה לפי רבעונים

6.5.3 אמידה בשני שלבים ומשתני עזר

6.5.4 נתוני פאנל

library(lme4)
library(plm)

6.5.4.1 אפקט רנדומלי

6.5.4.2 אפקט קבוע

6.5.5 סדרות עתיות

6.5.5.1 סדרות הפרשים

6.5.5.2 מבחני סדרות עתיות

6.5.6 כלי עזר

6.5.6.1 Biglm

כשאנחנו עובדים עם מסד נתונים גדולים, הרצת הרגרסייה עשויה לקחת זמן, אחת החבילות שמנסות להתמודד עם זה היא biglm , אופן העבודה שלה היא הרצת רגרסייה על חלק קטן מהדאטה בכל פעם ועדכון הדאטה בשלבים (צ’אנקים)

#install.packages("biglm")
library(biglm)
data(trees)
# Random 0,1,2 number- I replaced manually the zeros from the second row- will be the 2nd chunk.
trees$type<-c(2, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 1,
    2, 2,1 ,2 ,2 ,1, 1, 1, 1, 2, # row without zeros
    1, 0, 0,1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1)
chunk1<-trees[1:10,]
chunk2<-trees[11:20,]
chunk3<-trees[21:31,]

כיוון שאין סוג מסויים של עצים בצ’אנק השני, הרצת קטע הקוד תוביל לשגיאה:

ff<-log(Volume)~log(Girth)+log(Height)+factor(type)
a <- biglm(ff,chunk1)
a <- update(a,chunk2)
## Error in update.biglm(a, chunk2): model matrices incompatible

הפתרון יהיה להגדיר את סוג העצים כמשתנה קטגוריאלי כבר בדאטה עצמו והרצת הרגרסייה ללא שימוש בפקטור

trees$type<-as.factor(trees$type)
chunk1<-trees[1:10,]
chunk2<-trees[11:20,]
chunk3<-trees[21:31,]

ff<-log(Volume)~log(Girth)+log(Height)+type
b <- biglm(ff,chunk1)
b <- update(b,chunk2)
b <- update(b,chunk3)

נשווה את תוצאות האמידה לרגרסייה בפקודת lm

c<-lm(log(Volume)~log(Girth)+log(Height)+factor(type),data = trees)
rbind(coef(b),coef(c))
##   (Intercept) log(Girth) log(Height)    type1    type2
## [1,]  -6.883913  1.979145  1.180558 -0.03070903 -0.004641656
## [2,]  -6.883913  1.979145  1.180558 -0.03070903 -0.004641656

6.5.6.2 בדיקת הנחות המודל לגבי הטעות \(\epsilon\)